Event Organizer


Marketing communication

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ (Road Show) กิจกรรมพิเศษ อาทิเช่น การประชุมนานาชาติ การแสดงพิเศษซึ่งไม่มีวาระประจำ

Creative Advertising & Branding

พัฒนารูปแบบ เนื้อหา ประสานงานศิลปิน โปรดักชั่น กิจกรรมหน้างาน บริหารจัดการส่วนงานทั้งหมด

Graphic & Advertising Design

งานประชุมสัมมนาหรืองานเลี้ยงประจำปีขององค์กรต่างๆ งานแถลงข่าว งานเปิดตัวแนะนำสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบ

Create & Market-Think

Do it Now Create & Market-Think