Do it Now
Create & Market-Think

บริการงานจัดงาน Organizer ครบวงจร ได้แก่ จัดนิทรรศการ ออกแบบ โครงสร้าง(Exhibition Design and Construction),
Light & Sound(เวที แสงสีเสียง ) ,งานออกแบบเวที/บูธ (Stage Booth Production), สัมมนาวิชาการ (Siminar & Conferrence)
เช่าอุปกรณ์จัดงานทุกรูปแบบ สำหรับงานงานอีเว้นท์ และงานนิทรรศการ (Event & Exhibition)ต่าง ๆ บริษัทช่วยให้คำปรึกษา ทำการตลาด
วางแผนการตลาด แนะนำกลยุทธ์ วางกลยุทธ์ด้านตราสินค้า และสื่อสารการตลาด

Event Organizer


Graphic & Advertising Design

งานประชุมสัมมนาหรืองานเลี้ยงประจำปีขององค์กรต่างๆ งานแถลงข่าว งานเปิดตัวแนะนำสินค้า กิจกรรมส่งเสริมการขายหลากหลายรูปแบบ

Marketing communication

กิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ (Road Show) กิจกรรมพิเศษ อาทิเช่น การประชุมนานาชาติ การแสดงพิเศษซึ่งไม่มีวาระประจำ

Creative Advertising & Branding

พัฒนารูปแบบ เนื้อหา ประสานงานศิลปิน โปรดักชั่น กิจกรรมหน้างาน บริหารจัดการส่วนงานทั้งหมด


Create & Market-Think

Do it Now Create & Market-Think